Pageloot

Voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op https://pageloot.com (hierna: "wij", "we" of "Pageloot"). De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruik van ons Platform (zoals hieronder gedefinieerd) en Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) en alle inhoud, diensten en/of producten die beschikbaar zijn op of via het Platform. Deze Algemene Voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van Pageloot's Website.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Pageloot niet gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de voorwaarden van het bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of naar de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en het in overweging nemen van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte wijze te ondernemen, hetzij door formele vergaderingen van bepaalde duur, hetzij op enige andere wijze, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten van de Vennootschap, in overeenstemming met en onder voorbehoud van het geldende recht.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruik van de website van Pageloot stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Pageloot.

Het merendeel van de moderne interactieve websites maakt gebruik van cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te vragen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze affiliate / reclamepartners kunnen ook gebruik maken van cookies.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Pageloot en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Pageloot. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van Pageloot bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen.

Dat moet je niet doen:

 1. Herhaaldelijk materiaal van Pageloot
 2. Verkoop, huur of sublicentie materiaal van Pageloot
 3. Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Pageloot

Herverdeling van de inhoud van Pageloot (tenzij de inhoud specifiek voor herverdeling is gemaakt).

Commentaar van de gebruiker

 1. Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop zij van kracht wordt.
 2. Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens te plaatsen en uit te wisselen ('Commentaar') op delen van de website. Pageloot screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaren voordat ze op de website verschijnen en commentaren geven niet de standpunten of meningen van Pageloot, haar agenten of filialen weer. Commentaren geven de mening weer van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Pageloot niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Comments of voor enig verlies, kosten, aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Comments op deze website.
 3. Pageloot behoudt zich het recht voor om alle commentaren te controleren en alle commentaren te verwijderen die zij naar eigen goeddunken ongepast, beledigend of anderszins in strijd met deze Algemene Voorwaarden acht.
 4. Dat garandeer je en vertegenwoordig je:
  1. U heeft het recht om de Reacties op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
  2. De Commentaar maakt geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk, of ander eigendomsrecht van een derde partij;
  3. De Commentaar bevat geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt.
  4. De Commentaar zal niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.
 5. Hierbij verleent u Pageloot een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinking naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:
  1. Overheidsinstellingen;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuwsorganisaties;
  4. Online directory distributeurs wanneer zij ons in de directory vermelden kunnen een link naar onze website in dezelfde
   wijze waarop zij een hyperlink vormen naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
  5. Systematisch geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van organisaties zonder winstoogmerk, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.
 1. Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, steun of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.
 2. Wij kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
  2. dot.com gemeenschapssites;
  3. verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, met inbegrip van liefdadigheidssites,
  4. online gidsdistributeurs;
  5. internetportalen;
  6. accountantskantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus met als voornaamste klanten ondernemingen; en
  7. onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij zullen linkaanvragen van deze organisaties goedkeuren als we dat bepalen: (a) de link niet ongunstig zou zijn voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld brancheverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals thuiswerkmogelijkheden, mogen niet linken); (b) de organisatie geen onbevredigende reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid die met de hyperlink gepaard gaat, opweegt tegen de afwezigheid van en (d) wanneer de link in de context van algemene broninformatie staat of anderszins in overeenstemming is met de redactionele inhoud van een nieuwsbrief of een soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u tot de in paragraaf 2 genoemde organisaties behoort en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar [email protected]
Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) en de URL van uw site, een lijst met URL's van waaruit u van plan bent een link naar onze website te maken en een lijst met de URL(s) op onze site waarnaar u een link wilt maken. Geef 2-3 weken de tijd om te reageren.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website plaatsen:

 1. Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 2. Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) die gekoppeld is aan; of
 3. Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website of materiaal dat gelinkt is aan datgene wat zinvol is binnen de
  context en formaat van de inhoud van de site van de gelinkte partij.

Geen gebruik van Pageloot's logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder handelsmerklicentieovereenkomst.

iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina's of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U gaat ermee akkoord om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen op dergelijk verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid te allen tijde te wijzigen. Door door te blijven linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze linkbepalingen en -voorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook verwerpelijk vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om u rechtstreeks te antwoorden.

Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, garanderen we niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; ook verbinden we ons er niet toe om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Inhoud Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Geen enkele link(s) mag worden weergegeven op een pagina van uw website of binnen enige context die inhoud of materiaal bevat dat kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of dat inbreuk maakt op, anderszins inbreuk maakt op, of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal dat doen:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze misleiding te beperken of uit te sluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheden te beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 3. sluit alle aansprakelijkheid uit die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle verplichtingen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van verplichtingen die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en uit de schending van wettelijke verplichtingen.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook. Als u vragen heeft over een van onze voorwaarden, neem dan contact met ons op.